กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ดีเด่น

อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาคารมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน BEC. AWADS 2016 ประเภทอาคารสถานศึกษา พร้อมฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ภายใต้“โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน” จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากนายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อ 13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร