กิจกรรม

พิธีถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี ประจำ 3 เดือ

พิธีถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี ประจำ 3 เดือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี ประจำ 3 เดือน โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 ประธานพิธีสงฆ์ ในการนี้ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดเลี้ยงอาหารภายในงาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร บริการเครื่องดื่ม และทีมสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เมื่อ 13 มกราคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร