กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 12

ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และอ.บุณยนุช ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สอนการทำเครปเย็น ให้กับผู้สนใจในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560
ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานการจัดกิจกรรมโดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช