ข่าวประกาศ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพคหรรมศาสตร์

คณะเทคโนดลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัคร นักเรียนมัธยม ศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพคหรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 มกราคม 2560

อ่านรายละเอียด