กิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จัดโครงการฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการประสานงานร่วมกันกับงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร จัดฝึกอบรมวิชาชีพจำนวน 5 หลักสูตร ให้แก่สมาชิกที่สนใจ จำนวน 60 คน ได้แก่ กล่องผ้าไหมใส่เครื่องประดับ วิทยากรโดย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ เค้กส้ม โดย ผศ.เจตนิพัทธิ์ บุณยสวัสดิ์ ขนมเปี้ยะดอกไม้ โดย ว่าที่ร้อยตรี จักราวุธ ภู่เสม ไอศกรีมเชอร์เบทมะนาว โดย อ.นันทวัน ชมโชม และการหมักเนื้อสัตว์พร้อมน้ำจิ้ม โดย อ.เชาวลิต อุปฐาก โดยได้รับเกียรติจากนายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร