กิจกรรม

วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ

วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ ให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9-15 กันยายน 2559 ณ อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ