กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือ Fashion V Together

ลงนามความร่วมมือ Fashion V Together

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์อัจฉราวรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบเทคโนโลยีการจัดารสินค้าแฟชั่น และอาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา หรือ Fashion V Together เพื่อให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้จัดการนำเสนอผลงานแสดงงานแฟชั่น แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่หลากหลายทางแฟชั่นร่วมกัน ทำให้เกิดมิติทางการเรียนรู้ใหม่ พร้อมทั้งให้นักศึกษาทำความรู้จัก เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ความรู้ระหว่างเครือข่ายแฟชั่นทางการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยทั้ง 7 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 5-2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์