กิจกรรม

รัฐบาลจัดประเพณีลอยกระทง

รัฐบาลจัดประเพณีลอยกระทง คลองผดุงกรุงเกษม คหกรรมฯ จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมในประเพณี โชว์ทูตานุทูตที่ร่วมในงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับคณะทูตานุทูต และแขกผู้มีเกียรติของรัฐบาล ที่มาร่วมงาน “ลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “OTOP Wisdom to the World-โอทอป ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล ” เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีให้เกียรติร่วมงาน โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณาจารย์ และนักศึกษาโชว์ศิลปะไทยเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นไทยด้วยการสาธิตการทำกระทงลอยจากดอกไม้สด การร้อยมาลัย การแกะสลักผักผลไม้ การทำขนมครก และส้มตำไทย โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก