นิทรรศการสหกิจศึกษา 59

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดนิทรรศการผลงาน ทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ จัดแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า การสาธิต และจัดแสดงโปสเตอร์ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตาจารย์ เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประธานเปิดงาน ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการสหกิจศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจดีเด่น โดยอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับผิดชอบโครงการ