กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสิงคโปร์

       คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับนางชวา ซิว ซัน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสิงคโปร์และพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารสุงสุด ในการเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 11 ตุลาคม 2559
1 2 3 4 5 6 7 %e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81_3941