กิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์โชติเวช

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์โชติเวช ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงคะแนนเสียงใช้สิทธิ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เมื่อ 11 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์โชติเวช มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 79 คน