กิจกรรม

กฐินพระราชทาน 2559

 กฐินพระราชทาน 2559

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน โดย นายวรวิทย์ นางพัชรา วีรบวรพงศ์ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมยอดเงินทำนุบำรุงวัดจำนวนทั้งสิ้น 2,374,955 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ให้การต้อนรับแขกดูแลเรื่องน้ำดื่ม พร้อมทั้งสโมสรนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ทุกสาขาวิชายืนต้อนรับผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร