กิจกรรม

ระยะสั้น พิเศษ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝึกอบรมและขนมไทย ให้แก่คุณสุรางคณา ลาภนิธิพร ผู้ประกอบธุรกิจด้านอบรมการประกอบอาหารและขนมไทย ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยอบรมในหลักสูตรข้าวแช่ จีบไทยรูปนก มัสมั่น ค้างคาวเผือก แกงเขียวหวานปลากลายสอดไส้ไข่เค็ม กระทงทอง แกงจืดลูกรอก ข้าวตังหน้าตั้ง หมี่กรอบทรงเครื่อง และขนมจีนน้ำพริกพร้อมเครื่องเคียงโดย ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ ผศ.พจนีย์ บุญนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นผู้ถ่ายทอด เมื่อ 8-9 ตุลาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโดยงานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มอบเกียรติบัติ แก่ผู้อบรมดังกล่าว

%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c_247 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c_519 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c_919 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c_1593 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c_1721 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c_2144 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c_2497 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c_4260 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c_5955 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99_3771 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99_4309 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99_7008 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99_8076 %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99_9889