กิจกรรม

ตรวจ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ โดยมีคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้แก่ อาจารย์ดำเนิน ไชยแสน ประธานกรรมการ อาจารย์จรัสพิมพ์ วังเย็น กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ วันที่ 27-28 กันยายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร