กิจกรรม

ต้อนรับผู้นำมาเลเซีย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ตกแต่งดอกไม้และสาธิตงานวัฒนธรรมไทยต้อนรับผู้นำมาเลเซีย โอกาสเยือนประเทศไทย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับดาโต๊ะ ซรี โมฮัมมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยาในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี ครั้งที่6 และโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อ9กันยายน 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการจัดสาธิตและจัดดอกไม้สำหรับพิธีต้อนรับและพิธีเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ประสานงานโดย ผศ.อภิรัติ โสฬศ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ ดำเนินการ