กิจกรรม

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 59

คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนมหาบัณฑิตและบัณฑิต 450 คน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร