กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่1 ร่วมพิธี“ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559”เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
ในโอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครู ประเภพสวยงาม จัดทำโดย คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่นและนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร และรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย