กิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๙  ม.ราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ปิยธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๙  กิจกรรมช่วงเช้าที่จัดขึ้นให้กับนักศึกษาใหม่ ได้แก่ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีกล่าวปฏิญาณตน กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ได้รับเกียรติจาก “คุณแม่ขวัญจิต ศรีประจัน” ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจารย์บรรจง ทับวิเศษ ผู้ประกอบพิธีเป็นโหราจารย์ ผูกข้อมือ และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ ราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมสันทนาการ จากรุ่นพี่ทั้ง ๙ คณะของ มทร.พระนคร ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย พร้อมแจกคู่มือกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ (Creative Activity List for Freshmen 2016) โดยคู่มือเล่มนี้ผ่านกระบวนการรวบรวมและ “ประชาพิจารณ์” จากคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร