กิจกรรม

คหกรรม ปรับหลักสูตรปริญญาตรี

คหกรรมปรับหลักสูตรปริญญาตรี…. เน้นเข้มข้นเนื้อหา เชี่ยวชาญทักษะ ทันสมัยในยุคดิจิตอล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วยหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจำนวน 5 สาขาวิชา ให้มีความทันสมัย มีทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและตรงความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันและหลายอาชีพ มาร่วมวิพากษ์เพื่อแนะนำ แก้ไขให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560 หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศใช้