กิจกรรม

คหกรรมฯ โชว์งานฝีมือไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะที่ 2

ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ครูคหกรรมฯ โชว์งานฝีมือไทยแดน อาทิตย์อุทัย ระยะที่ 2

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมมือจัดงาน ศิลปะนานาชาติ Setouchi Triennale 2016 จัดขึ้นระหว่าง18 ก.ค.-7ส.ค. 2559 ณ Symbol Tower ทะกะมะสึ ประเทศญี่ปุ่น โดยการนำศิลปะไทยหลายสาขาที่น่าสนใจมาจัดแสดงในงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไท

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผ่านการประสานงานจาก ผศ.อภิรัติ โสฬศ จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมไทย ประกอบด้วย การแกะสลัก แป้งพวง มาลัยจากกระดาษ มาลัยข้าวตอก ว่าวไทย และพานพุ่ม ควบคุมและจัดแสดงผลงานในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 ก.ค.-3 ส.ค. 2559 โดย ผศ.มานิตย์ แก้ววงษ์ศิริ อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อ.กิตติ ยอดอ่อน อ.สมปรารถนา สุขสละ ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม อ.สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม และอ.ธิดารัตน์ นาคเกี้ยว ผู้ประสานงานภาษา