กิจกรรม

คหกรรมฯ บรรยายให้ความรู้ แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

คหกรรมฯ บรรยายให้ความรู้ แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์บรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของ เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ แก่นักเรียน ปวช.และ ปวส. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต