กิจกรรม

คณะกรรมการคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านงานฝีมือไทย

คณะกรรมการคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านงานฝีมือไทย

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ แต่งตั้งอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2559 ในส่วนคณะกรรมการคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย “ฝีมือไทย”ด้านการร้อยมาลัยและงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้คะแนนความสามารถด้านงานฝีมือไทยในการคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ภายใต้แนวคิด“พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี พระบรมราชินีนาถของแผ่นดิน” เมื่อ 31 กรกฎาคม 2559 ในการนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวสตรีไทยดีเด่นจะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน“วันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2559” 1 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี