กิจกรรม

โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 และนักศึกษาเทียบโอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาและสร้างคามสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ด้วยกัน วันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี