กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่โครงงานพิเศษผ่านสื่อ

ช่องอัมรินทร์ทีวี รายการ pop culture ถ่ายทำโครงงานพิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เรื่อง“การประดิษฐ์คลุมไตรด้วยเทคนิคการจักสานจากไม้ไผ่” โดยนางสาวสมฤทัย สร้อยโสม และนายอุทิศ พุฒสังข์ และ “การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพด้วยเทคนิคการปักแบบไทย” โดยนางสาวศรญา แสงพุทธา และนายพงษ์พัฒน์ อุปรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ ที่อาจารย์ปรึกษาโครงงาน เมื่อ 11 กรกฏาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร ผู้ประสาน