กิจกรรม

คหกรรมฯโชว์งานฝีมือไทย ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ระยะที่ 1

คหกรรมฯโชว์งานฝีมือไทย.. แดนอาทิตย์อุทัยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมมือกันจัดงาน ศิลปะนานาชาติ Setouchi Triennale 2016 จัดขึ้นระหว่าง18 ก.ค.-4ส.ค. 2559 ณ Symbol Tower ทะกะมะสึ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้นำศิลปะไทยหลากหลายสาขาที่น่าสนใจมาจัดแสดงในงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและแสดงความร่วมมือกันทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผ่านการประสานงานจากผศ.อภิรัติ โสฬศ จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมประกอบด้วย การแกะสลัก แป้งพวง มาลัยจากกระดาษ มาลัยข้าวตอก ว่าวไทย และพานพุ่ม ควบคุมและจัดแสดง ระยะที่1โดย ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.นิอร ดาวเจริญพร อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.อนุสรณ์ ใจทน อ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ อ.นันทวัน ชมโฉม และอ.ฐิดารัตน์ นาคเกี้ยว ผู้ประสานงานภาษา

ทั้งนี้ ผู้จัดงาน ได้กล่าวชื่นชมการจัดแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีผู้สื่อข่าวหลายแขนงร่วมทำข่าวและผู้สนใจชื่นชมผลงานจำนวนมาก