กิจกรรม

คหกรรมฯเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทย THAI FESTIVAL

คหกรรมฯเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทย THAI FESTIVAL ณ นครแวนคูเวอร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านช่างฝีมือทางคหกรรมศาสตร์ ในการเผยแพร่งานพร้อมสาธิต การแกะสลักผักผลไม้ งานมาลัยจากผ้า งานใบตองจากผ้า เครื่องแขวนลูกปัด งานประดิษฐ์จากผ้าพื้นเมือง ขนมครก และแฟชั่นโชว์ การนุ่งผ้าไทยร่วมสมัยในงานเทศกาลไทย เมื่อ 9 กรกฏาคม 2559 ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา
ทั้งนี้ได้รับความสนใจและคำชื่นชมในความงามด้วยศิลป์สร้างสรรงานคหกรรมศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอนุรักษ์พร้อมร่วมสมัยสู่สากล
ที่มา: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์