กิจกรรม

โครงการ “เยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่ อนุรัก์ผ้าไทย ใส่ใจวัฒนธรรมไทย

นักศึกษาชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทยโชติเวช ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “เยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่ อนุรัก์ผ้าไทย ใส่ใจวัฒนธรรมไทย ปีที่2” โดย เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิดผ้าบาติก การศึกษาดูงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอันดามัน การทัศนศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ใน วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมชุมนุม ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของไทยหรือชุดไทยตามสมัยนิยมและความเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายของไทยตามนโยบายของรัฐบาล