ข่าวประกาศ

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท (รอบ 2)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาโท (รับตรงรอบ 2 )ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 กลุ่มวิชา

1.กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

3.กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2559 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ สนามสอบอาคารเรือนปัญญา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-6653888 ต่อ 5208 ,5236

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม