กิจกรรม

ประชุมเตรียมการเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา ในโอกาสประชุมเตรียมการเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ครั้งที่3 ประเทศแคนนาดา (The 3rd THAI Festival in Vancouver) ระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2559 โดยมีคณะทำงานดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เมื่อ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร