กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ชนะเลิศการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น นางสาวลลิตา แนะกระโทก และนางสาวพิชชา พันธ์ธรรม ในโอกาสรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานการสร้างสรรค์ลวดลายจากคลอรีน จากการประกวด “การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ” ประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Fashion V Together มหาวิทยาลัยเครือข่าย 6 สถาบัน เมื่อ 27 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อ.มัลลิกา จงจิตต์ และอ.ณัฐชยา เปียแก้ว ผู้ควบคุม