ข่าวประกาศ

โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย

โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1  อาคารเรือนปัญญา