กิจกรรม

วันสถาปนาโชติเวช ประจำปี2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช จัดงานวันสถาปนาโชติเวช ประจำปี2559 และจัดพิธีกตเวทิตาคุณอาจารย์อาวุโสและคณะอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเสริมสร้างอาชีพและความรู้สู่ศิษย์เก่าโชติเวช ให้แก่ศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์