กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และฝ่ายกิจการนักศึกษานำสโมสรนักศึกษา ดูแลต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและอำนวยความสะดวกในงาน เมื่อ 5 เมษายน 2559 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
ในการนี้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินเป็นประธานฝ่ายฆราวาส