กิจกรรม

คหกรรม..รับสมัครนักศึกปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ใน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนา
กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มีผู้สมัครสอบจำนวน 30คน

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการดำเนินการ เมื่อ 2 เมษายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ทั้งนี้จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th และทางอีเมล์ของผู้สมัครสอบ