กิจกรรม

คหกรรมฯ นำงานแกะสลัก โชว์เวียดนาม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคร.) ณ กรุงฮานอย ตามคำเชิญของคุณพรพิมล เพชรกูล อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) ให้ดำเนินการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Mini Thailand Week ระหว่าง 31 มีนาคม -3 เมษายน 2559 ณ เมืองไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน สาธิตและจัดแสดง