ข่าวประกาศ

ขอผ่อนผันทหาร

ประกาศแจ้ง เรื่องการขอรับเอกสารหลักฐาน การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ในเดือนเมษายน พ.ศ.2559
นักศึกษาสามารถเข้ารับหลักฐานได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เม.ย. 2559 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข 081-9175034
ประกาศรับหลักฐานการขอผ่อนผันทหาร 58