กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดร.ชวลิต นิ่มละออ  ประธานกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยนายชุมพล เที่ยงธรรม นางศรีวิชชา รักจำรูญ ผศ.ดร.เฉลิม มัติโก ผศ.ดร.พิศิษฎ์ โภคารัตน์กุล ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ และผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล คณะกรรมการตรวจประเมิน ในโอกาสเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 4 มีนาคม  2559  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร1 2 3 4 5 6.1 6 7 DSC_0546 DSC_0547 DSC_0548