กิจกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย เปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์เชิงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และเตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่โลกอาชีพ ในระดับสากล เมื่อ 24 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมโชตเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธิดารัตน์ นาคเกี้ยว อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้และทำกิจกรรมดังกล่าว

ระยะที่ 2 ฝึกทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดราชบุรี