กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ โดยเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์แนวข้อสอบ และวางแผนการเก็บตัวเพื่อฝึกฝีมือ ให้กับตัวแทนคนพิการ เมื่อ 12 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติในปีนี้ ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส