กิจกรรม

โครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 88 พรรษา มหาราชา

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครนำโดย ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 88 พรรษา มหาราชา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร