กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ศึกษาธรรมชาติและประเพณีโบราณของชาวมอญการตักบาตร ที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ดูงานเชิงธุรกิจทอผ้ากี่กระตุกที่บ้านหนองขาว (ผ้าขาวม้าร้อยสี) การแปรรูปปลา กลุ่มพัฒนาสตรี อ.สังขละบุรี การทำธุรกิจอัญมณี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเจียระไนนิล โดยมุ่งหวังให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงานเมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี