กิจกรรม

รับมอบกลองทอม

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ และ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา สโมสรนักศึกษา เข้ารับมอบกลองทอม จำนวน 3 ชุด จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรฯ เพื่อใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.พระนคร เมื่อ 15 มกราคม 2559