กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ร่วมผลิต(Snack box)

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ร่วมผลิต(Snack box)สำหรับงาน”ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในโครงการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายครัวการบินเข้าร่วมกิจกรรมผลิต (Snack box) จำนวน 105,000 กล่อง สำหรับงาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 ณ ฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ดอนเมือง ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสรับประสบการณ์จริงจากหน่วยงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และคุณณัฏฐาพร เขียวคำจีน เป็นผู้ดูแลนักศึกษา
ที่มา : รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร