กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดดอกไม้งานสโมสรสันนิบาต เทิดพระเกียรติ

คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดดอกไม้งานสโมสรสันนิบาต เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดดอกไม้เวทีที่ประทับ และภายในบริเวณพิธีการจัดงานสโมสรสันนิบาต ประจำปี2558 จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการศึกษาทางด้านคหกรรมศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความชำนาญในวิชาชีพแขนงงานฝีมือ เย็บปักถักร้อย การแกะสลักผักผลไม้ การทำอาหาร และการจัดดอกไม้ อันประณีต บรรจง การจัดครั้งนี้ ผู้จัดมีแนวคิดการจัดแบบไทยร่วมสมัย โดยนำศิลปะไทยในเรื่องของลายกนก ซึ่งเป็นลายพื้นฐานที่สำคัญของลายไทยมาผสมผสานกับการประดิษฐ์พานพุ่มทรงดอกบัวตูม เพื่อให้ประจักษ์ถึงความงดงามของศิลปะไทยและถวายความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่านในฐานะประมุขของประเทศ เปรียบดังศิลปะไทยมีรากฐานยาวนานมาตั้งแต่สมัยโบราณ ความจงรักภักดี ความรักความศรัทธาและความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของปวงชนชาวไทยก็เช่นกัน. ผลงานดังกล่าวโดยนักศึกษา คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผศ.อภิรัติ โสฬศ อ.สุกัญญา จันทกุล และอ.อนุสรณ์ ใจทน นำทีม เมื่อ 6-7 ธันวาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล