กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิชัย ธรรมานนท์ และ พญ.บุษยา เตชะเสน เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา