กิจกรรม

นิทรรศการสหกิจศึกษา 58

นิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิดงาน “นิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558” เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานต่างๆของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้าการสาธิต และจัดแสดงโปสเตอร์ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย