กิจกรรม

Freshy Nigth’58

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Nigth’10 ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในงานมีกิจกรรมการจัดการประกวด HEC.Freshy Girl (ดาว) HEC.Freshy Boy (เดือน) HEC.Freshy Lady boy (ดาวเทียม) และ HEC.Freshy Popular Vote และกิจกรรมการแสดงของแต่ละสาขา โดยมีนักศึกษารางวัลต่างๆดังนี้
1.รางวัล HEC.Freshy Boy’2015 และ HEC.Freshy Popular Vote’2015
ได้แก่ นายกฤศรัณย์ สีสัน นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2.รางวัล HEC.Freshy Girl’2015
ได้แก่ นางสาวชยาภัทร์ ยอดแก่น นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
3.รางวัล HEC.Freshy Ladyboy’2015
ได้แก่ นายรัตนภูมิ เลิศนันทวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร