กิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดเตรียมผลงานการเรียนสอน เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร ประกอบด้วย
– สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
– สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร