กิจกรรม

ยอดสมัครโควตาคหกรรมทะลุเป้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูแลความเรียบร้อยในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา และเปิดเผยว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนมากกว่า 500 คน ทำการเปิดสอบ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุดอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รองลงมาคือสาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ตามลำดับ เมื่อว 17 ตุลาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร