กิจกรรม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs วันที่ 2

งานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์โชติเวช ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ขวยเขิน และ อาจารย์สุดจิตร วรรณโชติ เป็นวิทยากรถ่ายทอด “การผลิตน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ” เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ ในงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพขึ้นอีก 3วัน ดังนี้

– วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 การผลิตโดนัทผักสุขภาพ เวลา 13.00 – 16.00
– วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 การผลิตเต้าฮวยนมสด/เต้าฮวยผลไม้ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจเพื่อมูลค่า เวลา 13.00 – 16.00